Queres publicar? - Editorial Toxosoutos.com

PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS

 

Enviarase xunto coa proposta editorial unha ficha na que figuren os datos seguintes: NOME E APELIDOS, D.I., ENDEREZO POSTAL E OBRA XA PUBLICADA (se é o caso).

 

 

Criterios lingüísticos e normativos:


A lingua empregada haberá de axeitarse ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego publicadas pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega en 2003

Nos casos de dualidade, a Editorial resérvase o dereito de utilizar como opcións as que se acorden co autor/coa autora.

 

 

Criterios de presentación e estrutura para os traballos de ensaio (aplicables tamén para os traballos presentados ao Premio de Historia Medieval de Galiza e Portugal):

 

1.- Introdución

2.- Corpo do traballo

3.- Transcrición de documentos (se é o caso)

4.- Bibliografía (ao final do traballo):

        Modelo de cita:

                        VILA, Suso (2010), A casa de Soutomaior (1147-1532), Noia, Toxosoutos.

                        Nas notas ao rodapé reproducirase completa a referencia na primeira cita, e abreviada as restantes. Así, segundo o modelo proposto, a cita abreviada sería: Vila, Soutomaior.

5.- Índice onomástico

6.- Índice toponímico

 

Formatos

O texto remitirase en word e evitarase todo formato que dificulte a súa maquetación. As imaxes serán enviadas noutro documento indicando o capítulo onde deben incluirse.

 

 

Se desexas publicar con Editorial Toxosouto podes premer na seguinte ligazón para acceder ó formulario de contacto.
 

>> Contactar con Toxosoutos.com<<. 

Non esqueza indicar todo os detalles da obra que desexa publicar no campo "Asunto" .


Tamén pode enviar a sua obra nun arquivo en formato dixital (DOC, PDF, RTF) ó seguinte enderezo de correo: