Historia da filosofía (2º BAC)

<    >    

Historia da filosofía (2º BAC)


:   Souto Rodríguez, José Manuel

--


13,50 €


  

Ensino

Ver productos de Ensino
Ensino  :

  00356

  :

  978-84-92792-15-3

  :

  Historia da filosofía (2º BAC)

  :

  Souto Rodríguez, José Manuel
            

  :  :

  --

  :

13,50 €    

  :

208 páx. 17x24 cm

A materia Historia da Filosofía de 2º de Bac. ten como obxectivos fundamentais coñecer e comprender os problemas filosóficos fundamentais que ocuparon aos filósofos ao longo da historia e recoñecer a súa transcendencia para a comprensión do mundo actual, ler e comentar críticamente textos filosóficos, asimilar comprensivamente e utilizar os conceptos filosóficos máis importantes, analizar e expoñer adecuadamente, de modo oral e escrito os problemas e as teorías filosóficas estudadas, prestando especial interese ao rigor conceptual e lóxico. E estes son tamén os obxectivos do presente libro de texto.


Xunto á exposición dos tópicos dos filósofos máis importantes da historia da nosa cultura, estruturados en catro bloques de contidos (antiga, medieval e renacentista, moderna e contemporánea), ofrécense unha variedade de textos filosóficos coas súas correspondentes actividades, e unha serie de cuestións para guiar e reforzar a súa comprensión. Ao final do libro preséntanse unhas propostas de técnicas de traballo.